Practice Round 1 Heat Sheet
1
1:8 Nitro Buggy (Heat 1/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TRầN HữU HOạCH
2 2BáC TIếN
3 3NGUYễN ĐăNG KHOA
4 4NGUYễN Hà
5 5PHạM HùNG CườNG
6 6BùI HUY KHảI
7 7NGUYễN NGọC PHúC
8 8NGUYễN THIệN VươNG
9 9HòA SàI GòN
10 10Võ THANH HảI
11 11TRươNG LINH TâM
12 12NGUYễN MINH HUY
13 13NGUYễN THàNH PHướC
2
1:8 Nitro Buggy (Heat 2/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1BùI HOàNG LâM
2 2ĐặNG THANH HOàNG
3 3Lê VăN KHôI
4 4KHOA CHEASUN
5 5NGUYễN NGọC TUYềN
6 6PHạM NGọC HOAN
7 7ĐOàN VĩNH LộC
8 8NGUYễN NGọC ĐứC
9 9ĐOàN HữU NHâN
10 10NAM Vũ
11 11NGUYễN HOàNG LộC
12 12NGUYễN CHí THàNH
13 13NGUYễN Bá HùNG
3
1:8 Nitro Buggy (Heat 3/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1NGUYễN TRUNG HIếU
2 2TRầN ANH PHú
3 3DươNG ĐạI NGHĩA
4 4Vũ TUấN ANH
5 5NGUYễN QUí
6 6VINH SắT VụN
7 7PHạM VIếT QUí
8 8PHươNG BửU HưNG
9 9Võ HảI TRIềU
10 10ĐOàN ANH Tú
11 11NGUYễN HOàI PHONG
12 12HUỳNH HUY
13 13TRầN MạNH CườNG
4
1:8 Nitro Buggy (Heat 4/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1PHAN QUANG VINH
2 2NGũ Kỹ ĐứC
3 3Vũ TIếN HảI
4 4NGUYễN TIểU LONG
5 5NGUYễN Vũ
6 6DươNG BảO CAN
7 7NGUYễN Tư TRIềU
8 8TRầN HùNG ANH
9 9MR. XUO
10 10DươNG TấN SơN
11 11NGUYễN CôNG NGUYêN
12 12DUY ĐồNG
13 13TRầN QUỳNH PHươNG
Event Stats & Details
Race Track PRC Track
Registrations Entries: 52
Drivers: 52
Total Race Laps 3,412
Total Race Time 44 hours, 15 minutes, 13 seconds
close X