Mains Heat Sheet
1
1:8 Nitro Buggy E-Main
Length: 15:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1PHươNG BửU HưNG 41 65 (3,2)
2 2NGUYễN CHí THàNH 42 69 (1,3)
3 3NGUYễN NGọC ĐứC 43 70 (3,1)
4 4ĐOàN HữU NHâN 44 76 (3,2)
5 5BùI HUY KHảI 45 77 (2,3)
6 6NGUYễN NGọC TUYềN 46 79 (3,1)
7 7HòA SàI GòN 47 79 (1,2)
8 8ĐặNG THANH HOàNG 48 82 (1,3)
9 9HUỳNH HUY 49 82 (1,2)
10 10NAM Vũ 50 84 (1,2)
11 11BùI HOàNG LâM 51 87 (2,1)
12 12TRầN HữU HOạCH 52 106 (1,2)
2
1:8 Nitro Buggy D-Main
Length: 20:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1NGUYễN Bá HùNG 31 51 (3,2)
2 2NGUYễN THIệN VươNG 32 52 (2,3)
3 3Võ THANH HảI 33 52 (2,3)
4 4NGUYễN ĐăNG KHOA 34 53 (2,3)
5 5NGUYễN MINH HUY 35 60 (3,1)
6 6NGUYễN Vũ 36 62 (1,3)
7 7Lê VăN KHôI 37 63 (2,1)
8 8NGUYễN QUí 38 63 (2,1)
9 9PHạM NGọC HOAN 39 64 (1,2)
10 10NGUYễN THàNH PHướC 40 64 (3,1)
11 11HUỳNH HUY
12 12NGUYễN NGọC TUYềN
13 13BùI HOàNG LâM
3
1:8 Nitro Buggy C-Main
Length: 30:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1NGUYễN Tư TRIềU 21 37 (2,1)
2 2TRầN HùNG ANH 22 38 (3,2)
3 3NGUYễN Hà 23 38 (1,3)
4 4PHạM VIếT QUí 24 41 (3,1)
5 5ĐOàN VĩNH LộC 25 43 (3,1)
6 6KHOA CHEASUN 26 45 (3,2)
7 7TRầN MạNH CườNG 27 47 (1,2)
8 8Võ HảI TRIềU 28 47 (3,2)
9 9BáC TIếN 29 48 (1,2)
10 10NGUYễN HOàNG LộC 30 51 (3,2)
4
1:8 Nitro Buggy B-Main
Length: 45:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1NGũ Kỹ ĐứC 11 16 (3,1)
2 2PHạM HùNG CườNG 12 20 (3,1)
3 3TRầN ANH PHú 13 24 (1,2)
4 4NGUYễN TRUNG HIếU 14 25 (2,3)
5 5PHAN QUANG VINH 15 31 (2,1)
6 6ĐOàN ANH Tú 16 32 (3,1)
7 7NGUYễN NGọC PHúC 17 32 (3,1)
8 8TRươNG LINH TâM 18 33 (1,2)
9 9NGUYễN HOàI PHONG 19 34 (3,2)
10 10Vũ TUấN ANH 20 34 (2,1)
5
1:8 Nitro Buggy A-Main
Length: 1:00:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TRầN QUỳNH PHươNG 1 0 (1,2)
2 2DươNG BảO CAN 2 4 (3,1)
3 3Vũ TIếN HảI 3 5 (2,1)
4 4DươNG TấN SơN 4 8 (2,1)
5 5NGUYễN TIểU LONG 5 10 (2,1)
6 6DUY ĐồNG 6 11 (3,1)
7 7MR. XUO 7 13 (2,1)
8 8NGUYễN CôNG NGUYêN 8 13 (1,2)
9 9VINH SắT VụN 9 14 (3,2)
10 10DươNG ĐạI NGHĩA 10 15 (3,2)
Event Stats & Details
Race Track PRC Track
Registrations Entries: 52
Drivers: 52
Total Race Laps 3,412
Total Race Time 44 hours, 15 minutes, 13 seconds
close X