1:8 Nitro Buggy (Heat 1/4) Results [Q2 Race #1]
1
1:8 Nitro Buggy (Heat 1/4)
Round: Qualifier Round 2
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 1 Võ THANH HảI
View Laps
1 7/5:26.677 --- 43.955 46.668 45.709 2:14.957 1.98 95.76%
2 5 NGUYễN MINH HUY
View Laps
5 6/5:08.866 33.6666666 48.946 51.478 51.017 2:30.412 1.66 96.77%
3 9 PHạM NGọC HOAN
View Laps
9 6/5:17.361 8.495 49.332 52.894 52.131 2:36.312 2.51 95.26%
4 10 NGUYễN CHí THàNH
View Laps
10 6/5:57.553 40.192 55.600 59.592 58.515 2:52.961 3.16 94.70%
5 7 BùI HOàNG LâM
View Laps
7 5/4:03.837 --- 45.481 48.767 48.767 2:19.708 3.77 92.27%
6 6 NGUYễN THàNH PHướC
View Laps
6 5/4:21.793 17.956 46.054 52.359 52.359 2:33.614 3.55 93.23%
7 8 ĐặNG THANH HOàNG
View Laps
8 1/1:02.279 49.602 1:02.279 1:02.279 100.00%
8 11 TRầN HữU HOạCH 11 DNS ---
8 3 NGUYễN NGọC ĐứC 3 DNS ---
8 12 NGUYễN NGọC TUYềN 12 DNS ---
8 13 PHạM VIếT QUí 13 DNS ---
8 2 NAM Vũ 2 DNS ---
8 4 HòA SàI GòN 4 DNS ---
Lap-by-Lap Position Graph
close X