1:8 Nitro Buggy (Heat 1/4) Results [Q3 Race #1]
1
1:8 Nitro Buggy (Heat 1/4)
Round: Qualifier Round 3
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 13 PHạM VIếT QUí
View Laps
13 7/5:27.259 --- 44.684 46.751 45.651 2:17.307 2.32 95.04%
2 12 NGUYễN NGọC TUYềN
View Laps
12 7/5:45.617 18.358 43.116 49.374 47.734 2:21.183 3.36 93.19%
3 5 NGUYễN MINH HUY
View Laps
5 6/5:01.023 5.5765 45.051 50.171 48.379 2:21.120 4.61 90.81%
4 1 Võ THANH HảI
View Laps
1 6/5:02.609 1.586 44.538 50.435 48.091 2:22.917 6.20 87.71%
5 6 NGUYễN THàNH PHướC
View Laps
6 6/5:07.171 4.562 45.574 51.195 50.232 2:32.142 3.80 92.58%
6 3 NGUYễN NGọC ĐứC
View Laps
3 6/5:10.740 3.569 48.512 51.790 49.658 2:28.568 4.86 90.61%
7 10 NGUYễN CHí THàNH
View Laps
10 6/5:24.492 13.752 48.162 54.082 52.973 2:34.575 3.55 93.43%
8 8 ĐặNG THANH HOàNG
View Laps
8 3/2:32.313 --- 44.063 50.771 2:32.313 7.93 84.39%
9 11 TRầN HữU HOạCH 11 DNS ---
9 7 BùI HOàNG LâM 7 DNS ---
9 9 PHạM NGọC HOAN 9 DNS ---
9 2 NAM Vũ 2 DNS ---
9 4 HòA SàI GòN 4 DNS ---
Lap-by-Lap Position Graph
close X