1:8 Nitro Buggy E-Main Results [M4 Race #1]
1
1:8 Nitro Buggy E-Main
Round: Mains
Length: 15:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 9 HUỳNH HUY
View Laps
9 19/15:11.361 --- 43.463 48.098 44.104 44.693 46.097 2:13.363 4.98 89.65%
2 6 NGUYễN NGọC TUYềN
View Laps
6 19/15:33.845 22.484 40.675 48.440 43.380 45.058 46.782 2:18.266 4.93 89.82%
3 11 BùI HOàNG LâM
View Laps
11 19/15:38.763 4.918 40.934 49.182 43.697 45.459 47.607 2:17.539 4.86 90.12%
4 4 ĐOàN HữU NHâN
View Laps
4 18/15:39.324 52.7741176 44.315 52.213 46.563 47.925 49.239 2:21.153 9.81 81.21%
5 7 HòA SàI GòN
View Laps
7 17/15:24.022 39.229875 44.862 54.532 46.791 48.557 51.791 2:21.450 12.35 77.36%
6 5 BùI HUY KHảI
View Laps
5 17/15:24.090 0.068 44.559 54.800 45.300 45.929 50.220 2:16.773 22.14 59.61%
7 3 NGUYễN NGọC ĐứC
View Laps
3 16/15:11.870 45.497 46.343 57.717 47.399 49.308 57.717 2:24.654 19.26 66.63%
8 1 PHươNG BửU HưNG
View Laps
1 16/15:14.552 2.682 45.776 57.705 47.080 49.374 57.705 2:25.853 17.67 69.38%
9 2 NGUYễN CHí THàNH
View Laps
2 15/15:11.354 56.8312857 50.521 1:00.029 53.435 56.091 2:42.556 7.06 88.24%
10 8 ĐặNG THANH HOàNG
View Laps
8 3/4:22.385 563.397 53.946 1:41.031 47.09 53.40%
11 10 NAM Vũ
View Laps
10 2/1:56.707 --- 46.408 46.408 100.00%
12 12 TRầN HữU HOạCH 12 DNS ---
Lap-by-Lap Position Graph
close X